Podział rynku nieruchomości ze względu na funkcjonalność danej nieruchomości

Podział rynku nieruchomości ze względu na funkcjonalność danej nieruchomości

Czym jest rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości jest definiowany m.in.: jako ogół stosunków wymiany i stosunków równoległych zachodzących pomiędzy podmiotami rynku, tworzącymi popyt i podaż nieruchomości. Stosunki wymiany obejmują ujawnienie zamierzeń kupna i sprzedaży bądź najmu czy dzierżawy przez różne podmioty (ujęcie podmiotowe), wynajmowanie i wydzierżawienie różnego typu nieruchomości (ujęcie przedmiotowe), konfrontacje zamierzeń, a także mechanizm przetargowy, obejmujący procesy negocjacyjne.

W ramach rynku nieruchomości wyróżniamy dwa podstawowe rynki:

– rynek lokat, w którym odbywa się transfer praw własności i zbliżonych do własności;

– rynek najmu, w którym zawierane są umowy, określające wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomościami.

Niektóre źródła podają szerszą definicję, wyróżniając sektor nieruchomości, który dzieli się na rynek budowlany i rynek nieruchomości, który to następnie podzielony jest na rynek lokat i rynek najmu.

Omawiając kwestie dotyczące rynku nieruchomości i procesów w nim zachodzących, należy przedstawić kilka istotnych cech tego rynku. Ważną cechą opisującą rynek nieruchomości jest jego niejednolitość. Podział rynku nieruchomości, uzależniony jest od  przyjętego kryterium podziału (wyróżnia się różne przekroje rynku).

Do najczęściej stosowanych kryteriów podziału rynku nieruchomości należą:

– Kryterium, przedmiotowe (według funkcji pełnionych przez nieruchomość),

– Kryterium zasięgu przestrzennego,

– Kryterium nabywanych praw do nieruchomości,

– Kryterium cenowe,

– Kryterium jakościowe.

Podział rynku nieruchomości ze względu na funkcjonalność danej nieruchomości

Skupimy się na podziale ze względu na funkcję pełnioną przez nieruchomość. W tej grupie wyróżniamy:

  1. Rynek nieruchomości mieszkaniowych, obejmujący domy, lokale mieszkalne, wyłączając nieruchomości, które przynoszą dochód właścicielowi (wtedy są klasyfikowane do kolejnego segmentu rynku nieruchomości komercyjnych),
  2. Rynek nieruchomości komercyjnych, obejmujący nieruchomości stanowiące lokaty kapitału, źródło dochodów i zysku dla właścicieli,
  3. Rynek nieruchomości przemysłowych, zwierający nieruchomości m.in. fabryczne oraz te zawierające złoża naturalne,
  4. Rynek nieruchomości rolnych, obejmujący m.in. obszary lasu budulcowego, pastwiska, sady, grunty rolne,
  5. Rynek nieruchomości specjalnego przeznaczenia, do którego należą m.in. nieruchomości cmentarne, kościelne, pola golfowe itp.

Znając podział rynku ze względu na funkcje danych nieruchomości, masz większą świadomość tego, jak on działa. Może ci to kiedyś pomoc podczas kupna lub sprzedaży nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *