Ile kosztuje zatrudnienie pracownika

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika

Wzrost pensji minimalnej do pracodawcy oznacza dodatkowe koszty. Warto wziąć pod uwagę, że kwota, która składa się na pensję, to nie tylko wyplata, czyli kwota netto, ale kwota obarczona dodatkowymi składkami, czyli kwota brutto.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2023 roku?

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku rewaloryzowane zostało dwukrotnie: po raz pierwszy standardowo z początkiem roku, kiedy to świadczenie wnosiło 3490 złotych brutto i obowiązywało do czerwca 2023 roku. Drugi raz wysokość wynagrodzenia minimalnego została zmieniona z dniem 1 lipca, co oznacza, że od tej daty minimalną kwota wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wynosi 3600 złotych brutto. Jednak to nie jest jedyny koszt jaki musi ponieść pracodawca podczas zatrudnienia pracownika.

Koszty przedsiębiorcy, który musi ponieść w przypadku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w przypadku minimalnego wynagrodzenia wnoszą:

  • wynagrodzenie netto – 2837 zł,
  • składki emerytalne – 340,60 zł,
  • składki wypadkowe – 58,28 zł,
  • składki pokrywane przez pracownika – 790 zł,
  • podatek dochodowy– 300 zł.
  • składki rentowe – 226,85 zł,
  • Fundusz Pracy – 85,51 zł,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 3,49 zł.

 Jakie czynniki składają się na wynagrodzenie brutto pracownika?

Pracodawca musi ponieść całkowity koszt zatrudnienia pracownika, na który skalda się wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS, które pracodawca jest zobowiązany zapłacić za każdą zatrudnioną osobę na pełen etat na podstawie umowy o pracę. Jako część składowe wynagrodzenia zalicza się ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowy, wpłaty na PPK.

Warto podkreślić, że do elementów stałych wynagrodzenia zalicza się nie tylko miesięczne zasadnicze wynagrodzenie, ale także stałe dodatki takie jak: dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premie zapisane w regulaminie.

Należy pamiętać, że w skład wynagrodzenia nie wchodzą takie składowe jak: z tytułu posiadania ponadnormatywnych kwalifikacji, które mogą dotyczyć na przykład znajomości języków obcych czy ukończenia dodatkowych kursów lub szkoleń, a także z tytułu wykonywania pracy w szkodliwych warunkach dla zdrowia, bądź niebezpiecznych.

Jak można zauważyć w skład zasadniczego minimalnego wynagrodzenia wchodzi szereg składek: rentowe, emerytalne, zdrowotne czy chorobowe, które są obowiązkowe do zapłacenia przez pracodawcę.   

Jednak zupełnie inna sytuacja występuje w przypadku zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie, ponieważ w takiej sytuacji pracownikowi zwykle wypłacane jest wynagrodzenie za przepracowane godziny. Od stycznia 2023 roku minimalna stawka godzinowa w Polsce wynosi 22,80 zł brutto (od lipca została zwiększona do kwoty 23,50 zł brutto). 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *